ต้องการเข้าใช้งาน"ระบบทดสอบ" กรุณาเข้าใช้งานที่ http://devuat.amlo.go.th/AMFICS/

     แบบฟอร์มการลงทะเบียน
     แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพือขอ user login ในการเข้าใช้งานระบบ
     แบบฟอร์มการลงทะเบียน CA ของหน่วยงาน

     คู่มือการใช้งานระบบ AMFICS และ FAQ
     เอกสารประกอบการบรรยาย อัพเดท 21-08-2557
     คู่มือการใช้งาน ระบบ AMFICS_P2_หน่วยงานภายนอก อัพเดท 28-12-2558
     FAQ การใช้งานระบบ หน้าจอ amfics/โปรแกรม amfics security converter

      โปรแกรมสำหรับ signCA ก่อนส่งไฟล์ตอบกลับ สำนักงาน ปปง.
     โปรแกรม Amfics Xml Security Converter v.2.0.2 อัพเดท 04-06-2014
     คู่มือการใช้งานโปรแกรม Amfics Xml Security Converter v.1.0
     Public Key ของสำนักงาน ปปง.ใหม่ (1200003815.crt) สำหรับใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 ตค.57 เวลา 00.01 น.

     สำหรับพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ รูปแบบข้อมูล รับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูล version 3.0
     คู่มือการสร้างแฟ้มข้อมูล รับ-ส่ง อัพเดท 01-11-2557New
     ตัวอย่าง แฟ้มข้อมูล สอบถาม จาก ปปง. อัพเดท 01-11-2557New
     ตัวอย่าง แฟ้มข้อมูล ตอบกลับ จาก สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 อัพเดท 01-11-2557New

      สำหรับพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติ โปรแกรมเสริม สำหรับ ตรวจสอบความถูกต้อง ของไฟล์ตอบกลับตามรูปแบบที่สำนักงาน ปปง.กำหนด (ก่อนนำไป sign ca)
     โปรแกรม Amfics Response Validator v.13(01-09-2014)

     โปรแกรมเสริม อื่นๆ
     โปรแกรม สำหรับ แตกไฟล์ .zip
     โปรแกรม สำหรับ อ่านไฟล์ .txt ,.xml